ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ (ЕСНТК) Технически Университет - София

Държавен университет, акредитиран от Националната агенция по оценяване и акредитация в Република България

Университетски ЕСНТК координатор


доц. д-р инж. Веска Ганчева

В процес на обновяване: ЕСНТК - информация за факултети, специалности, учебни планове и дисциплини

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ от 2020/2021 учебна година (включително)

Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Топлоенергетика и Ядрена енергетика TNPE Бакалавър курс 1 курс 2 курс 3 курс 4
2 Дизайн и технологии за облекло и текстил DTCT курс 1

курс 1

курс 1

курс 1курс 2

курс 3

курс 4

3 Хидравлична и пневматична техника HPT Магистър курс 1
4 Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти ЕТЕЕ курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 2курс 3

курс 4

5 Ядрена енергетика MNPE курс 1

курс 1

курс 16 Газово инженерство и мениджмънт MGEM Магистър курс 1
7 Топлоенергетика MTPE курс 1

курс 1

курс 18 Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника REFT Бакалавър курс 1 курс 2 курс 3 курс 4
9 Инженерна безопасност и охрана на труда EnS Магистър курс 1
10 Топлинни и хладилни технологии и системи HRTS Бакалавър курс 1 курс 2 курс 3 курс 4
11 Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници TURES Магистър курс 1
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
 • доц. д-р д-р Яна Стоянова
  Кабинет: 4211А
  yast@tu-sofia.bg
  02 965-2938
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Индустриални технологии ІNDT Бакалавър курс 1 курс 2 курс 3 курс 4
2 Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето CADM курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 2курс 2

курс 2курс 2

курс 2

курс 3

курс 4

3 Инженерна екология EECO курс 1

курс 1

курс 1

курс 1курс 2курс 2

4 Дигитални индустриални технологии DIT курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 2курс 2

курс 2курс 2

курс 2

курс 3

курс 4

Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Компютърни науки и инженерство (на английски език) CSCe курс 1

курс 1

курс 2курс 3

курс 4

2 Информационни технологии в индустрията ITI Бакалавър курс 1 курс 2 курс 3 курс 4
3 Компютърно и софтуерно инженерство CSЕ курс 14 Графичен и уеб дизайн GWD Магистър курс 1
5 Иновативни информационни и комуникационни технологии (на английски език) ICT Магистър курс 1
6 Компютърни технологии и приложно програмиране MCT курс 1

курс 1

Информация за факултета
ЕСНТК координатори
 • доц. д-р инж. Наталия Колева
  Кабинет: 3608A
  nkoleva@tu-sofia.bg
  02 965-3529
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Индустриален мениджмънт IM курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 2

курс 2

курс 2

курс 3

курс 4

2 Стопанско управление BA курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 2

курс 2

курс 2

курс 2

курс 2

курс 3

курс 4

3 Публична администрация PA курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 2

курс 2

курс 2

курс 3

курс 4

4 Мениджмънт в електроенергетиката MEPS курс 1

курс 1

курс 2

курс 2

5 Управление на проекти PM курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 2

курс 2

6 Мениджмънт и бизнес информационни системи MBIS курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 2

курс 2

курс 2

курс 3

курс 4

7 Висш мениджмънт ExM курс 1

курс 1

8 Индустриален мениджмънт на английски език IMe курс 1

курс 1курс 2

9 Стопанско управление на английски език BAe курс 1

курс 1курс 2

10 Управление на проекти на английски език PMe курс 1

курс 1курс 2

Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Автоматика, информационна и управляваща техника pAICE курс 1

курс 1

курс 1курс 2

курс 2

2 Компютърни системи и технологии CS курс 1

курс 1

курс 1

курс 2курс 2

курс 3

курс 4

3 Електротехника pЕЕ курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 2курс 2

курс 2

курс 3

курс 4

4 Електроника E курс 1

курс 1

курс 1

курс 1

курс 2курс 2

курс 2

курс 3

курс 4

5 Индустриално инженерство (на английски език) IEe курс 1

курс 1

курс 1курс 2

курс 2

Информация за факултета
ЕСНТК координатори
# Специалност Код по ЕСНТК Учебен план/Срок на обучение Характеристика на курса
1 Технология на машиностроенето TIE курс 1курс 2курс 3

Какво е ЕСНТК?


ЕСНТК е организация на учебния процес, която се основава на пълната студентска заетост в процеса на обучение по всяка отделна учебна дисциплина и регламентира възможността за избор на дисциплини, учебни форми, форми на самостоятелна работа и мобилност на основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение като част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен. Обучението по учебен план предвижда придобиването на 60 кредита за учебна година, 30 кредита за семестър. Един кредит се присъжда за 25 - 30 часа студентска заетост. Броят кредити, необходим за придобиване на ОКС „бакалавър“, е 240, като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа. За придобиване на ОКС „магистър“ след придобита степен „бакалавър“ са необходими не по-малко от 60 кредита по учебен план, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа. За специалностите, по които се предвижда обучение само за придобиване на ОКС „магистър“, са необходими не по-малко от 300 кредита, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

Информационният ЕСНТК пакет на ТУ - София се състои от информация за университета и информация за специалностите по факултети, дадени в таблицата с линкове върху описание на факултет, специалност, учебен план и характеристики на учебните дисциплини.

Основни документи

 1.  ECTS Users' Guide. European Credit Transfer and Accumulation System and the Diploma Supplement. Brussels, 2009, Directorate-General For Education And Culture.
 2.  МОН НАРЕДБА № 21 /30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. Обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г.
 3. Указания за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити
 4. Бланки за оформяне на факултетен ЕСНТК пакет

Техническият университет - София


Техническият университет - София (ТУ-София) е автономна институция, финансирана от държавата. ТУ – София е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Обучението за придобиване на образователно квалификационните степени (ОКС) „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“ се извършва в професионални направления и специалности, получили програмна акредитация от НАОА.

Техническият университет - София, създаден през 1945 г., е крупен учебно-научен комплекс с висококвалифицирани преподаватели, научни работници и инженерно-технически кадри и съвременна лабораторна база.

Техническият университет - София, е най-голямото висше техническо училище в страната с със 75-годишна традиция в подготовката на инженерни кадри. В ТУ – София се обучават над 12 000 студенти, от които около 1000 чужденци. Над 100 000 са инженерите, възпитаници на университета, които със своите знания и умения са спомогнали за развитието на българската промишленост. Няма предприятие, фирма или завод в страната, където да не работят възпитаници на ТУ – София.

Техническият университет - София, подготвя кадри по основни за развитието на икономиката инженерни специалности. Застъпени са модерните инженерни направления в машиностроенето, електротехниката, електрониката, енергетиката, транспорта, автоматиката, компютърната и комуникационната техника, текстилната техника, инженерния мениджмънт.

Техническият университет - София предоставя на своите възпитаници възможност да изучават инженерни специалност и на чужд език (немски, английски, френски), както и обучение по на втора специалност в съответния факултет. Предлагат се множество допълнителни специализации и квалификации в звената за непрекъснато и следдипломно обучение.

Техническият университет - София развива активна научноизследователска дейност, като научните разработки са конкурентоспособни и на световния пазар.

Техническият университет - София поддържа интензивни връзки с много чуждестранни университети.

Структура, специалности, факултетни ЕСНТК координатори


Техническият университет – София се състои от 14 факултета, 3 департамента, колежи в гр. София и гр. Казанлък, Филиал в гр. Пловдив и Факултет и колеж в гр. Сливен. Към университета има Научноизследователски сектор (НИС), Център „Кариера и възпитаници (алумни)“, както и множество научноизследователски лаборатории.

Факултети на ТУ - София

Департаменти, колежи

Технически университет - филиал Пловдив

Факултет ИПФ Сливен

Органи на управление


Управлението на ТУ - София и на звената му се осъществява от изборни академични органи за управление и назначавани административни ръководители. Ректорът, деканите и другите академични ръководители на звената, заместниците им и членовете на Академичния съвет и на факултетните съвети се избират чрез тайно гласуване за срок от 4 години.

Органи за управление на университета

 • Общо събрание (ОС) - висш орган за управление. В ОС се включват всички щатни хабилитирани лица на основен трудов договор в ТУ - София и представители на нехабилитираните преподаватели, научните сътрудници, студентите, редовните докторанти и служителите.
 • Академичен съвет (АС) - колективен орган за управление на ТУ - София. АС формира насоките на учебната и научната дейност и на развитието на научно-преподавателския персонал и материалната база.
 • Ректор на ТУ-София - ръководи, организира, контролира и координира цялостната дейност на ТУ - София.
 • Заместник ректори по учебна дейност и акредитация, научна и приложна дейност, академичен състав и координация, електронно управление, Факултет и колеж – Сливен.

Факултетът е основно звено за организация на учебния процес и научноизследователската работа, за административно обслужване на студентите и за ръководство на учебните и научноизследователските звена, включени в него.

Органи за управление на факултета

 • Общо събрание - висш орган за управление на факултета в рамките на неговите правомощия.
 • Факултетен съвет (ФС) - колективен орган за управление на факултета. ФС формира насоките на учебната, научната и кадровата дейност и развитието на материалната база.
 • Декан - представлява факултета и го ръководи.

Катедрата е първично звено в ТУ - София за учебна и научна дейност.

Органи за управление на катедрата

 • Катедрен съвет
 • Ръководител на катедра

Филиалът е изнесено извън София звено на ТУ - София за учебна и научноизследователска дейност. Той е подчинен по отношение на управленската, учебно-методическата, кадровата, академичната, научната и административната дейност на ОС, АС и ректора на ТУ-София.

Условия за прием


Български граждани

Кандидатстването за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър след средно образование се извършва съгласно Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти в Република България, Правилника за приемане на студенти в ТУ – София и приложенията към него.

Подаването на кандидатстудентски документи, записването и провеждаето на конкурсните изпити, обявяването на резултатите и записването на класиралите се студенти се извършва по обявен в интернет страницата на ТУ – София и в Правилника за приемане на студенти в ТУ-София календарен график за съответната учебна година (http://priem.tu-sofia.bg).

Граждани на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство могат да кандидатстват за обучение в ТУ – София по реда за кандидатстване на българските граждани.

Чуждестранни граждани

Условия за кандидатстване, необходими документи, класиране

В ТУ- София могат да кандидатстват за студенти чужденци, които притежават диплома за средно образование, осигуряваща им достъп до обучение в съответните висши училища на страната, в която е придобито средното образование. Подробна информация може да се намери на https://tu-sofia.bg/foreign-applications/.

Обучение на приетите студенти

Преди започване на специалното обучение приетите за студенти чужденци преминават десетмесечно подготвително обучение по български език и по езика на който ще се обучават в ТУ – София. През втория семестър на подготвителното обучение те се обучават и държат изпити по математика, физика и информатика, което им дава възможност за бързо адаптиране към условията за обучение в ТУ - София. Успешно завършилите този подготвителен курс получават свидетелства.

След успешно завършване на пълен курс на обучение ТУ – София издава диплома за бакалавър или магистър и дипломно приложение с кредити на всяка от изучаваните дисциплини и получените оценки.

Мобилност на студентите


Програма Еразъм+ предоставя възможност на всички студенти, отговарящи на критериите за легитимност на програмата и селектирани от университета, в който се обучават, за осъществяване на обучение в европейски партниращ университет. И двата университета трябва да притежават университетска харта Еразъм+, предоставена от Европейската комисия.

Студентите по програма Еразъм+ подписват договор за обучение (Learning Agreement) с изпращащия български университет (ТУ – София) и приемащия европейски университет, който съдържа детайлите по планираното обучение в чужбина, включително и кредитите, които студентът ще получи в приемащия университет. Договорът за обучение гарантира трансфера на кредити за курсове, които студентът е взел успешно и заедно с академичната справка гарантира пълно признаване на обучението. След приключване на обучението получават от приемащия европейски университет академична справка (Transcript of Records), която отразява придобитите по време на обучението кредити и оценки.

Повече информация за програмата Еразъм+.

Информация за студентите


Студентски общежития и столове

На разположение на студентите от ТУ - София са общежития, които са разположени в близост до университета и в Студентски град. В тях са настанени над 4000 студенти и студентски семейства. Университетът разполага и с 3 студентски стола, от които един е на територията на университета. На територията на университета има и много заведения за закуска.

Почивна база на ТУ

ТУ- София разполага със собствена почивна база, включваща:

- морска база в гр. Созопол със зали за конференции, за хранене, дневен бар и яхтклуб;

- планинска база в курорта Семково, разположен на около 200 км. от София на 1620 м надморска височина в Рила, където има ски писти, ски влекове, ски гардероб, ресторант, а през лятото Семково е подходящ изходен пункт за туризъм до х."Мальовица", х."Рибни езера", х."Трещеник", местностите Карааланица, Вапски езера, Сухото езеро и др.;

- почивна база на язовир Пчелина, разположен на около 56 км от София в гориста местност с база за водни спортове - гребане, ветроходство, водни ски, риболов;

- почивна база с бунгала в с. Равадиново до гр. Созопол, разположено на 2,5 км от морския бряг в близост до Дюни, Каваците и Златна рибка.

Библиотеки

1. Библиотечно-информационен комплекс на Технически университет – София и електронна библиотека между бл.1. и бл.2
Специализирани библиотеки за изучаване на английски, немски и френски език в съответните департаменти за езиково обучение.
Специализирани библиотеки за инженерно обучение към чуждоезиковите факултети.

Студентски организации

Университетски студентски съвет (УСС)
Международна асоциация на студентите, интересуващи се от икономика и мениджмънт (AIESEC)
Студентска организация BEST (Board of European Students of Technology) - София
http://bestsofia.org/

Карта на сградите на Техническия университет - София

Сгради на Техническия университет - София

Бл.1 – Ректорат, ФЕТТ, ФТК, ФКСТ
а – книжарница, б - кафене, в – университетски ресторант,
г – Издателски комплекс
Бл.2 – ЕМФ, ФПМИ, ФА, ФАИО
а – кафене, б – Център за информационни ресурси, в – библиотека
Бл.3 – МТФ, СФ
Бл.4 – МФ, ФА
a – Център за информационни ресурси, б – кафене
Бл.9 – ТФ, ФА
Бл.10 – ФаГИОПМ
Бл.12 – ЕФ, ФА, ФФОЕ
13 – Департамент по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
УЕП – Учебно-експериментално предприятие

Други сгради

14 – Диагностичен консултативен център за медицинска помощ - ДКЦ V
УНСС – Университет по национално и световно стопанство
УХТМ – Университет по химични технологии и металургия
ЛТУ - Лесотехнически университет

Контакти

Технически университет-София

бул."Кл. Охридски" 8